Ubezpieczenia doktorantów

Informacja na temat ubezpieczeń doktorantów

1. Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

(podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210 poz. 2135 z późn. zm.)

1) doktoranci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego:

  • przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukoń­cze­nia 26 roku życia,
  • przez pracującego małżonka
  • przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie),
  • samodzielnie (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
  • przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców np. rodzice nie żyją)

W celu zgłoszenia przez Uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranci powinni udać się do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia (pok. 218 II piętro w budynku Rektoratu) z dowodem osobistym i wypełnić deklarację do ZUS oraz oświadczenie o nie podleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu.
Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po ukończeniu studiów doktoranckich lub w momencie skreś­le­nia z listy doktorantów.

Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (» do pobrania)

Doktoranci, za których są odprowadzane składki zdrowotne ZUS mogą otrzymać dokument RMUA. W tym celu należy skontaktować się z Panem mgr Krzysztofem Mikulskim pokój 324 w Rektoracie tel.: (0-22) 57 20 334

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2016/2017 zawarł umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 436000108199 w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA.

Ochroną ubezpieczeniową objęci zostali studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, obywatele polscy i zagraniczni odbywający zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe wynikające z toku studiów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe, szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW). Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe wskutek użytkowania sprzętu lub aparatury medycznej, szkody powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji chemicznych, biologicznych, szkody rzeczowe wynikłe z uszkodzenia sprzętu medycznego i laboratoryjnego powstałe w trakcie odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć dydaktycznych.

W przypadku pytań i likwidacji szkód prosimy o kontakt z ERGO HESTIA S.A., tel.: 22 5895500.

3. Ubezpieczenie NNW

Doktoranci mogą również ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowych informacji udziela Biuro Spraw Studenckich: http://bss.wum.edu.pl/content/ubezpieczenia