Studia niestacjonarne

Warszawski Uniwersytet Medyczny rozpoczął w roku akademickim 2009/2010 prowadzenie niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach lekarskich w Studium Doktoranckim I i II Wydziału Lekarskiego. Od roku akademickiego 2010/2011 również w Studium Doktoranckim Wydziału Farmaceutycznego. Studia trwają cztery lata. Uczelnia zapewnia uczestnikom opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresach: biologii medycznej, medycyny, stomatologii, nauk o zdrowiu oraz doktora nauk farmaceutycznych.

Studia są prowadzone indywidualnie w jednostkach WUM pod kierunkiem opiekuna naukowego. Ponadto wiedza kierunkowa jest uzupełniana o przedmioty ogólne wskazane w Programie Ramowym studiów niestacjonarnych, zatwierdzonym przez Senat WUM.

Celem niestacjonarnych studiów doktoranckich jest przygotowanie do pracy naukowej i poszerzenie wiedzy z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych, kształcenie kadr naukowych i wpisuje się w misję Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który dąży do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kształcenia w zawodach medycznych, badaniach naukowych, świadczeniu wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych. Studia te umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinach medycznych, farmaceutycznych i pokrewnych i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej oraz uzyskania stopnia doktora nauk medycznych lub farmaceutycznych.

Grupa docelowa: pracujący absolwenci studiów medycznych i pokrewnych posiadający tytuł lekarza lub magistra. Organizacja studiów niestacjonarnych zapewnia możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

Nr konta na które należy dokonywać wpłat za studia niestacjonarne:
50 1160 2202 0000 0003 0814 1841

Opłaty za studia niestacjonarne