Nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej na 2021 r. dla maksymalnie 30% najlepszych doktorantów

Komunikat Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii  Prof. dr hab. n. med. Piotra Pruszczyka


O stypendium mogą ubiegać się doktoranci III i IV roku, którzy terminowo realizują program studiów oraz posiadają dorobek naukowy za rok akademicki 2019/2020.

1. Termin składania wniosków: od 14.06.2021 do 23.07.2021 r. (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

2. Wykaz dokumentów składanych przez doktoranta:

     1) wniosek o przyznanie stypendium (do pobrania)

     2) opinia opiekuna naukowego o działalności dydaktycznej za rok akademicki 2019/2020

     3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia za rok akademicki 2019/2020 (np.  I-sza strona        

          czasopisma/książki, I-sza strona  artykułu i spis treści, zaświadczenia, certyfikaty),

     4) zaświadczenie promotora lub pierwszego autora/ kierownika grantu o  procentowym udziale

      doktoranta (w przypadku doktoranta, który nie jest jedynym autorem/wykonawcą).

3. Tryb składania wniosków: wszystkie wyżej wymienione dokumenty (wniosek i załączniki)   doktorant składa do skrzynki podawczej „Biuro Szkoły Doktorskiej” na portierni w budynku Rektoratu (dokumenty powinny być złożone w zaklejonej  kopercie, zaadresowanej na Uczelniane Studium Doktoranckie).

Rozliczenie roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że Doktoranci III roku zgodnie z regulaminem studiów rozliczają indeksy do końca czerwca. Wpis z Historii Medycyny będzie uzupełniony po złożeniu wszystkich indesków w dziekanacie, pozostałe podpisy zbierają Państwo indywidualnie w jednostkach prowadzących zajęcia.

Doktoranci IV roku i przedłużający – składają indeksy przed zakończeniem studiów (do końca września).

Dokumenty do rozliczenia roku można pobrać w zakładce: http://doktoranci.bodp.wum.edu.pl/?q=wzory .

Z indeksem (jeśli ktoś nie ma, to z  kartą przebiegu studiów) składają Państwo sprawozdanie z etapu realizacji pracy. Doktoranci III roku składają również wniosek o przyznanie stypendium na kolejny rok z pisemną opinią  Opiekuna Naukowego o działalności dydaktycznej.

Zaproszenie na konferencję EUROBIOTECH Online

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Biotechnologii PAN i Komitetu Organizacyjnego Eurobiotech 2021 serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji EUROBIOTECH Online, który odbędzie 16 czerwca br.

https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/online.html [1]

 

Podczas sesji prezentacje przedstawią zaproszeni wykładowcy: prof.

Seppo Yla-Herttuala, prof. Giulio Cossu,  prof. Marku Ruegg,  prof.

Alicja Józkowicz, prof. Dominika Nowis, prof. Piotr Trzonkowski, prof.

Krzysztof Pyrć, prof. Józef Dulak.

 

Specjalnym gościem będzie prof. Pamela Robey z NIH, USA, która wygłosi wykład pt. "_Treatment of COVID-19 with "MSCs" - magic bullet or snake oil_?

 

Program

Komunikat Dyrektora Uczelnianego Studium Doktoranckiego w sprawie sesji sprawozdawczej.

Szanowni Państwo, 

W imieniu Pani Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego Prof. Bożeny Kociszewskiej-Najman prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym sesji sprawozdawczej dla Doktorantów Uczelnianego Studium Doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021.

- komunikat

Procedura wszczęcia postępowania dla osób które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020

Szanowni Państwo,

w przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020
i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów do przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny Naukowej.

 

Minimalne zalecenia:

  1. Współautorstwo jednej publikacji z listy ministerialnej potwierdzone przez Bibliotekę Główną WUM
  2. Ocena stopnia zaawansowania pracy doktorskiej podpisana przez opiekuna (nie mniej niż 60%)

Procedura:

1. Zgłoszenie zgodnie z harmonogramem do dziekanatu Studium Doktoranckiego (mailem na adres: justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl)  w celu  uzyskania zaświadczenia o studiowaniu w WUM  do egzaminu certyfikującego z języka obcego - dotyczy osób, które nie posiadają certyfikatów zwalniających  z egzaminu językowego.

 

2. Ustalenie terminu egzaminu w Studium Języków Obcych: https://sjo.wum.edu.pl/content/kontakt, doktorantów obowiązuje procedura:  https://sjo.wum.edu.pl/node/288  doktoranci WUM są zwolnieni z opłaty za przeprowadzenie egzaminu certyfikującego.

 

3. Umówienie terminu złożenia kompletu dokumentów do właściwej Rady Dyscyplin https://radydyscyplin.wum.edu.pl/kontakt

 

Harmonogram:

- Od marca – wydawanie zaświadczeń do SJO i przyjmowanie wniosków absolwentów i osób 

  przedłużających studia,

- Od kwietnia – wydawanie zaświadczeń do SJO i przyjmowanie wniosków doktorantów IV roku

- Od maja – wydawanie zaświadczeń do SJO i przyjmowanie wniosków doktorantów III roku.

Zmiana wysokości stypendium doktoranckiego od 01.01.2021r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 32/2021  Rektora WUM w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na studiach doktoranckich w WUM.

Załącznik

Subskrybuj zawartość