FAQ

1. Kto może zostać opiekunem naukowym?

Opiekunem naukowym może zostać pracownik etatowy Uczelni posiadający stopień min. doktora habilitowanego z udokumentowanym dorobkiem naukowym z pięciu ostatnich lat.

2. Czym różni się funkcja opiekuna naukowego od promotora?

Opiekun naukowy sprawuje merytoryczny nadzór nad przebiegiem studiów doktoranckich, pro­mo­torem może stać się opiekun naukowy przy wszczęciu przewodu.

3. Ilu doktorantów może być pod opieką jednego opiekuna naukowego?

Opiekun naukowy może mieć maksymalnie 4 doktorantów. Do limitu tego nie wliczają się doktoranci z wszczętym przewodem.

4. Co należy do obowiązków opiekuna naukowego?

Do podstawowych obowiązków opiekuna naukowego należą:

  • obecność wraz z kandydatem podczas rozmowy kwalifikacyjnej na studia dokto­ranckie lub wyznaczenie osoby, która mogłaby reprezentować opiekuna.
  • pisemne opiniowanie wszystkich wniosków i podań doktoranta dotyczących toku studiów stypendiów, o które ubiega się doktorant (z wyłączeniem stypendium doktoranckiego na I roku - decyzje na podstawie wyniku rekrutacji).
  • udział w sesji sprawozdawczej, podczas której prezentowany jest dorobek naukowy doktoranta.
  • podpisywanie sprawozdań z etapu realizacji pracy oraz wpisów w indeksie pod planem studiów oraz działalnością dydaktyczną i naukową doktoranta.

5. Ile pensum musi zapewnić jednostka dla doktoranta?

Doktorant realizujący studia doktoranckie musi mieć zapewnione 90 godz. pensum na studiach stacjonarnych oraz 10 godz. na studiach niestacjonarnych w ciągu każdego roku aka­de­mickie­go. Opiekun naukowy potwierdza wpisem w indeksie realizację pensum.

Uwaga! Doktoranci zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego lub przedłużający studia doktoranckie, są zwolnieni ustawowo z obowiązku realizacji pensum w jednostce na studiach doktoranckich.

6. Kiedy opiekun naukowy może wystąpić o skreślenie doktoranta?

Opiekun naukowy może wystąpić o skreślenie doktoranta w przypadku braku postępów w pracy naukowej i/lub nie realizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych.