Delegacje

WYJAZDY KRAJOWE – procedury dla doktorantów WUM

Doktorantom odbywającym delegacje służbowe na terenie kraju, na podstawie zawartej z Uczelnią umowy, przysługuje zwrot wskazanych w umowie, poniesionych kosztów.

I. DOKUMENTY niezbędne do zawarcia umowy z Uczelnią, w zależności od źródła finansowania delegacji:

A. WNIOSEK

Wniosek o zawarcie umowy w sprawie wyjazdu służbowego z określeniem wysokości kosztów i środków z których mają być sfinansowane.

Doktorantom przysługuje zwrot kosztów za przejazd pociągiem PKP (II klasa),natomiast nie przysługuje ryczałt za dojazd. Wniosek musi być podpisany przez Kierownika Jednostki oraz wskazywać symbol źródła środków, z których będzie finansowany wyjazd.

B. UMOWA

 

C. INFORMACJE O KONFERENCJI

Wszelkie niezbędne informacje o konferencji, wydruk zaproszenia, potwierdzenie udziału, informacja o kosztach konferencji itp.

II. ROZLICZENIE KOSZTÓW

Rozliczenie kosztów delegacji musi nastąpić w terminie do 14 dni od zakończenia podróży. Należy złożyć opisane pod względem merytorycznym i zaakceptowane przez kierownika jednostki faktury wystawione na Warszawski Uniwersytet Medyczny (zgodnie z wnioskiem), bilety PKP oraz wypełniony druk delegacji w Dziale Finansowym pok. 432 (kasa, Budynek Rektoratu IV p.).