Sesja sprawozdawcza WLD w roku 2017/2018

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. dr hab. Sylwia Słotwińska informuje, że Sesja Sprawozdawcza WLD odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. w Sali 8 CBI o godz. 12.00.

Zaproszenie na wykłady amerykańskich profesorów Drora Paley'a oraz Davida Feldmana z Paley Institiute, West Palm Beach w USA

Tematy wykładów: "Advances in congenital lower limb surgery" oraz "Latest advancement in Arthrogryposis. New classification of lower extremity deformity- treatment guided".

Wykłady odbędą się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. Decyzją Władz Rektorskich obecność na wykładach jest obowiązkowa dla Doktorantów I i II Wydziału Lekarskiego WUM (obowiązuje lista obecności).

Sesja Sprawozdawcza

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego:

 • 8.03 – doktoranci IV roku i na przedłużeniu studiów
 • 15.03 – doktoranci III roku
 • 22.03 – doktoranci II roku
 • 12.04 – doktoranci I roku

Sesje odbędą się od godz. 10.00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału. Prosimy o wcześniejsze przybycie (godz. 9.20) oraz przyniesienie ze sobą prezentacji w wersji elektronicznej.

W trakcie sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obej­muje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną.

Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji:

Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z odbywającymi się Sesjami sprawozdawczymi, w dniach: 28 luty, 1 marca, 2 marca, 14 marca, 28 marca oraz 17 maja kontakt z dziekanatem studiów doktoranckich może być utrudniony.

Sesja sprawozdawcza IIWL

Informujemy o terminie Sesji Sprawozdawczej doktorantów II Wydziału Lekarskiego (OBECNOŚĆ OBO­WIĄZ­KOWA).
Sesja odbędzie się 14 marca od godz. 11.00 w Sali 8 CBI.
Doktoranci IV roku przygotowują prezentację w formie elektronicznej (do 7 slajdów) według następującego schematu:

 • Prezentacja powinna zawierać następujące elementy:
  • wstęp
  • cel pracy
  • materiał
  • metody
  • oczekiwane wyniki
  • podsumowanie, oczekiwane wnioski
  • zakończenie.
 • Czas prezentacji to ok. 7 minut.

Proszę o przybycie na godz. 10.20 w celu wgrania prezentacji.

Do dnia 1.03.2018 r. proszę przesłać drogą mailową aktualny temat pracy badawczej. W przy­padku zmia­ny tematu pracy proszę o dostar­czenie poda­nia skie­rowa­nego do Kierow­nika Stu­dium Dok­to­ranc­kiego II WL – prof. dr hab. Magda­leny Marczyńskiej. Poda­nie powin­no zawie­rać stary temat, nowy temat, krót­kie uzasad­nienie zmia­ny oraz pisem­ną akcep­tację Opie­kuna Nauko­wego. Jeżeli zmia­na jest zna­cząca, do poda­nia powinien być dołą­czony nowy pro­jekt badaw­czy z pod­pisem Dokto­ranta oraz Promotora.

Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na sesji sprawozdawczej

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. od godz. 10.30 w Sali 23 CBI.
Obecność podczas sesji jest obowiązkowa dla wszystkich doktorantów WNOZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia. Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. Prezentacja, 5 min. Dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.

Komunikat w sprawie wymogów dot. prezentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających w roku akademickim 2017/2018

Komunikat Kierownika Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego w sprawie wymogów dotyczących pre­zentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających (IV rok oraz osoby przedłużające studia):

Subskrybuj zawartość