Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z odbywającymi się Sesjami sprawozdawczymi, w dniach: 28 luty, 1 marca, 2 marca, 14 marca, 28 marca oraz 17 maja kontakt z dziekanatem studiów doktoranckich może być utrudniony.

Sesja sprawozdawcza IIWL

Informujemy o terminie Sesji Sprawozdawczej doktorantów II Wydziału Lekarskiego (OBECNOŚĆ OBO­WIĄZ­KOWA).
Sesja odbędzie się 14 marca od godz. 11.00 w Sali 8 CBI.
Doktoranci IV roku przygotowują prezentację w formie elektronicznej (do 7 slajdów) według następującego schematu:

 • Prezentacja powinna zawierać następujące elementy:
  • wstęp
  • cel pracy
  • materiał
  • metody
  • oczekiwane wyniki
  • podsumowanie, oczekiwane wnioski
  • zakończenie.
 • Czas prezentacji to ok. 7 minut.

Proszę o przybycie na godz. 10.20 w celu wgrania prezentacji.

Do dnia 1.03.2018 r. proszę przesłać drogą mailową aktualny temat pracy badawczej. W przy­padku zmia­ny tematu pracy proszę o dostar­czenie poda­nia skie­rowa­nego do Kierow­nika Stu­dium Dok­to­ranc­kiego II WL – prof. dr hab. Magda­leny Marczyńskiej. Poda­nie powin­no zawie­rać stary temat, nowy temat, krót­kie uzasad­nienie zmia­ny oraz pisem­ną akcep­tację Opie­kuna Nauko­wego. Jeżeli zmia­na jest zna­cząca, do poda­nia powinien być dołą­czony nowy pro­jekt badaw­czy z pod­pisem Dokto­ranta oraz Promotora.

Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na sesji sprawozdawczej

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. od godz. 10.30 w Sali 23 CBI.
Obecność podczas sesji jest obowiązkowa dla wszystkich doktorantów WNOZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia. Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. Prezentacja, 5 min. Dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.

Komunikat w sprawie wymogów dot. prezentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających w roku akademickim 2017/2018

Komunikat Kierownika Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego w sprawie wymogów dotyczących pre­zentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających (IV rok oraz osoby przedłużające studia):

Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza punkta­cję po dodatkowym naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dokto­ranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2017/2018.

Informacja o Konkursie Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów

W imieniu Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Małgorzaty Kozłowskiej infor­mujemy, iż Fundacja ogłasza Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://fundacjarozwojuwum.pl/ogloszenie-o-konkursie(...)

Dzień Rektorski

Uprzejmie informujemy że w dniu 10.11.2017 r. Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia będzie nieczynne (Dzień Rektorski).

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2017/2018

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 23 listopada 2017 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 65 pkt na studia stacjonarne i 60 pkt na studia niestacjonarne.

Subskrybuj zawartość