Wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020 – aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków został przedłużony do 10 września 2019 r. (decyduje data wpływu do dziekanatu).

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo opinię o działalności dydaktycznej z pieczątką i pod­pi­sem Opiekuna naukowego. Warunkiem uzyskania stypendium jest zaliczony rok oraz średnia min. 4.00.

Wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020.

Informujemy, że do dnia 30.08.2019 r. można składać wnioski o stypendium doktoranckie na kolejny rok akademicki. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo opinię o działalności dydaktycznej z pieczątką i podpisem Opiekuna naukowego. Warunkiem uzyskania stypendium jest zaliczony rok oraz średnia min. 4.00.

Zwiększenie stypendium z Dotacji Projakościowej na 2019 r.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Barbara Górnicka informuje, że wnioski o zwiększenie stypendium dla 30% najlepszych doktorantów można składać w terminie od 8 do 19 kwietnia 2019 r.

Zaproszenie dla Doktorantów

Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego

Informujemy o terminie Sesji Sprawozdawczej doktorantów II Wydziału Lekarskiego:

Sesja odbędzie się 21 marca 2019 r.  od godz. 9.00 w Sali 127 CBI.

Doktoranci IV roku przygotowują prezentację w formie elektronicznej (do 7 slajdów) według następującego schematu:

 • Prezentacja powinna zawierać następujące elementy:
  • wstęp
  • cel pracy
  • materiał
  • metody
  • oczekiwane wyniki
  • podsumowanie, oczekiwane wnioski
  • zakończenie.
 • Czas prezentacji to ok. 7 minut – w przypadku przekroczenia czasu prezentacja może zostać przerwana.

Proszę o przybycie na godz. 8.15 w celu wgrania prezentacji.

Do dnia 8.03.2019 r. proszę przesłać drogą mailową aktualny temat pracy badawczej. W przy­padku zmia­ny tematu pracy proszę o dostar­czenie poda­nia skie­rowa­nego do Kierow­nika Stu­dium Dok­to­ranc­kiego II WL – prof. dr hab. Magda­leny Mar­czyń­skiej. Poda­nie powin­no zawie­rać stary temat, nowy temat, krót­kie uzasad­nienie zmia­ny oraz pisem­ną akcep­tację Opie­kuna Nauko­wego. Jeżeli zmia­na jest zna­cząca, do poda­nia powinien być dołą­czony nowy pro­jekt badaw­czy z pod­pisem Dokto­ranta oraz Promotora.

Subskrybuj zawartość