UWAGA DOKTORANCI III ROKU

Przypominamy, że warunkiem zaliczenia III roku studiów doktoranckich jest wszczęcie przewodu doktorskiego (najpóźniej do końca czerwca lub na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału przed okresem wakacyjnym).

Sesja sprawozdawcza Wydziału Farmaceutycznego

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA):

  • 19.02 – IV rok i osoby na przedłużeniu studiów
  • 26.02 – III rok
  • 5.03 – II rok
  • 12.03 – I rok.

Sesje odbędą się w godz. 10.00-14.00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego. Proszę o wcześniejsze przybycie (9.30).

W trakcie Sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obejmuje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną prezentacji.

Prezentacje w wersji elektronicznej należy przesłać na adres malgorzata.majewska@wum.edu.pl najpóźniej na 2 dni przed dniem sprawozdawania (termin jest nieprzekraczalny i po tym terminie nie będzie możliwości wprowadzenia zmian!)

W załączeniu przesyłam wymagania jakim powinny odpowiadać prezentacje:

Sesja sprawozdawcza II Wydziału Lekarskiego

Informujemy o terminie Sesji Sprawozdawczej doktorantów II Wydziału Lekarskiego (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA).

Sesja odbędzie się 23 kwietnia w godz. 9.00-14.00 w Sali 8 (Centrum Biblioteczno-Informacyjne).

UWAGA!!!
Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia
przygotowują prezentację w formie elektronicznej (ok. 6 slajdów), którą należy przesłać na adres malgorzata.majewska@wum.edu.pl do 21 kwietnia – termin jest nieprzekraczalny i po nim nie będzie możliwości wprowadzania zmian! Prosimy o wcześniejsze przybycie (8.15). Podczas Sesji mile widziana jest obecność Opiekuna naukowego.

Prezentacja powinna zawierać następujące elementy:

  • wstęp
  • cel pracy
  • materiał
  • metody
  • oczekiwane wyniki
  • podsumowanie, oczekiwane wnioski.

Czas prezentacji to max 5 minut!

Do dnia 7.04 proszę przesłać aktualny temat pracy badawczej. W przypadku zmiany tematu proszę o dostarczenie podania skierowanego do Pani prof. Magdaleny Marczyńskiej – Kierownika Studium Doktoranckiego II WL. Podanie powinno zawierać stary temat, nowy temat, krótkie uzasadnienie zmiany oraz pisemną akceptację Opiekuna Naukowego. Jeżeli zmiana jest znacząca, do podania powinien być dołączony nowy projekt badawczy z podpisem promotora.

Konferencja (Sesja) Naukowa II WL

Informujemy o Konferencji Naukowej II Wydziału Lekarskiego, która odbędzie się 27.03 od godz. 12.00Sali 23 w Centrum Biblioteczno-InformacyjnymObecność na Konferencji jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich doktorantów II WL.

Sesja Sprawozdawcza I WL

W załączeniu przedstawiamy harmonogram prezentacji z poszczegól­nych jednostek, harmo­nogram szcze­gółowy będzie dostępny podczas sesji spra­wo­zdaw­czej. Jednocześnie przypominam, że obo­wią­zu­je Państwa obecność 1 wybranego dnia Sesji Sprawozdawczej.

Sesja Sprawozdawcza I WL w roku akademickim 2014/2015

Kierownik Studium Doktoranckiego I WL, prof. dr hab. Katarzyna Życińska uprzejmie informuje, że Sesja Spra­wozdawcza Studium Doktoranckiego I WL odbędzie się w dniach 3, 9 oraz 12 lutego 2015 r. w Sali nr 8 CBI od godz. 11.00 Podczas sesji prezentowane będą prace Doktorantów IV roku Studiów Doktoranckich I WL. Doktorantów po­zo­stałych lat obowiązuje obecność podczas jednego dowolnie wybranego dnia Sesji.

Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo, informujemy, że Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego odbędzie się 19 grudnia 2014 r. od godz. 9.00 w Auli A (Centrum Dydaktyczne WUM). OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Spotkanie

Subskrybuj zawartość