Terminy zajęć fakultatywnych z Prof. Małeckim – Wydział Farmaceutyczny

Prosimy o zapoznanie się z dokładnymi informacjami (w zakładce Plany zajęć).

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje, że wnioski o przyznanie zwię­ksze­nia stypendium dla maksymalnie 30% najlepszych doktorantów będą przyj­mowane od 2 do 20 marca 2015 r.

Szkolenia zagraniczne dla Doktorantów WUM, młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania na dwu i trzytygodniowe szkolenia zagraniczne dla Dokto­rantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/...

Proszę o nadsyłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy ( I WL, WLD oraz WNoZ na adres justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl, II WL i WF na adres malgorzata.majewska@wum.edu.pl) do dnia 26 lutego 2015 r. W dniu 27 lutego zostanie utworzona i wysłana do Ministerstwa lista Doktorantów reko­men­dowanych przez Uczelnię.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 3 uczestników z jednego Wydziału. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo.

Ogłoszenie dla doktorantów I Wydziału Lekarskiego WUM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania na dwu i trzy tygodniowe szkolenia zagraniczne dla Doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich.

Szczegóły dostępne są na stronie: www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dla-uczelni...

Proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres: justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl do dnia 26 lutego 2015 r. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. W dniu 28 lutego zostanie utworzona i wysłana do Ministerstwa lista osób rekomendowanych przez Uczelnię.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 3 uczestników z jednego Wydziału.

Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ w roku akademickim 2014/2015

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. dr hab. Jacek Przybylski uprzej­mie in­for­muje o ter­minie Sesji Sprawo­zdawczej, która odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. w Sali 8 CBI od godz. 10.00. Obecność dok­to­ran­tów WNoZ jest obo­wiązko­wa. Podaczas Sesji pre­zen­to­wane będą prace dok­to­ran­tów III i IV roku. Osoby pre­zen­tu­ją­ce proszone są o przy­goto­wanie pre­zen­tacji w wersji pa­pie­ro­wej (z podpisem i pieczątką Opiekuna Naukowego) oraz wersji elektro­nicz­nej. Mak­sy­mal­ny czas przez­na­czo­ny na jedną pre­zen­ta­cję to 10 minut.

Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WLD w roku akademickim 2014/2015

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. dr hab. Sylwia Słotwińska uprzej­mie informuje, że Sesja Sprawozdawcza WLD odbędzie się w dniu 19 maja 2015 r. w Sali nr 8 CBI od godz. 12.00.

UWAGA DOKTORANCI III ROKU

Przypominamy, że warunkiem zaliczenia III roku studiów doktoranckich jest wszczęcie przewodu doktorskiego (najpóźniej do końca czerwca lub na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału przed okresem wakacyjnym).

Sesja sprawozdawcza Wydziału Farmaceutycznego

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA):

  • 19.02 – IV rok i osoby na przedłużeniu studiów
  • 26.02 – III rok
  • 5.03 – II rok
  • 12.03 – I rok.

Sesje odbędą się w godz. 10.00-14.00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego. Proszę o wcześniejsze przybycie (9.30).

W trakcie Sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obejmuje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną prezentacji.

Prezentacje w wersji elektronicznej należy przesłać na adres malgorzata.majewska@wum.edu.pl najpóźniej na 2 dni przed dniem sprawozdawania (termin jest nieprzekraczalny i po tym terminie nie będzie możliwości wprowadzenia zmian!)

W załączeniu przesyłam wymagania jakim powinny odpowiadać prezentacje:

Subskrybuj zawartość