Konferencja Naukowa Zachód-Wschód Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Uprzejmie informujemy, że Konferencja Naukowa Zachód-Wschód Wydziału Lekarsko-Dentystycznego odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. od godz. 8.00 w Centrum Dydaktycznym, Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka. Przypominamy, że obecność doktorantów na Konferencji Naukowej Wydziału jest warunkiem zaliczenia roku.

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego Centrum Biblioteczno-Informacyjne

Uprzejmie informujemy, że X Jubileuszowa Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. od godz. 11.00 w Sali 8 CBI. Przypominamy, że obecność doktorantów na minimum jednej Konferencji jest warunkiem zaliczenia roku.

Terminy zajęć fakultatywnych z Prof. Małeckim – Wydział Farmaceutyczny

Prosimy o zapoznanie się z dokładnymi informacjami (w zakładce Plany zajęć).

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje, że wnioski o przyznanie zwię­ksze­nia stypendium dla maksymalnie 30% najlepszych doktorantów będą przyj­mowane od 2 do 20 marca 2015 r.

Szkolenia zagraniczne dla Doktorantów WUM, młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania na dwu i trzytygodniowe szkolenia zagraniczne dla Dokto­rantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/...

Proszę o nadsyłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy ( I WL, WLD oraz WNoZ na adres justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl, II WL i WF na adres malgorzata.majewska@wum.edu.pl) do dnia 26 lutego 2015 r. W dniu 27 lutego zostanie utworzona i wysłana do Ministerstwa lista Doktorantów reko­men­dowanych przez Uczelnię.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 3 uczestników z jednego Wydziału. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo.

Ogłoszenie dla doktorantów I Wydziału Lekarskiego WUM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania na dwu i trzy tygodniowe szkolenia zagraniczne dla Doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich.

Szczegóły dostępne są na stronie: www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dla-uczelni...

Proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres: justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl do dnia 26 lutego 2015 r. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. W dniu 28 lutego zostanie utworzona i wysłana do Ministerstwa lista osób rekomendowanych przez Uczelnię.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 3 uczestników z jednego Wydziału.

Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ w roku akademickim 2014/2015

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. dr hab. Jacek Przybylski uprzej­mie in­for­muje o ter­minie Sesji Sprawo­zdawczej, która odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. w Sali 8 CBI od godz. 10.00. Obecność dok­to­ran­tów WNoZ jest obo­wiązko­wa. Podaczas Sesji pre­zen­to­wane będą prace dok­to­ran­tów III i IV roku. Osoby pre­zen­tu­ją­ce proszone są o przy­goto­wanie pre­zen­tacji w wersji pa­pie­ro­wej (z podpisem i pieczątką Opiekuna Naukowego) oraz wersji elektro­nicz­nej. Mak­sy­mal­ny czas przez­na­czo­ny na jedną pre­zen­ta­cję to 10 minut.

Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WLD w roku akademickim 2014/2015

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. dr hab. Sylwia Słotwińska uprzej­mie informuje, że Sesja Sprawozdawcza WLD odbędzie się w dniu 19 maja 2015 r. w Sali nr 8 CBI od godz. 12.00.

Subskrybuj zawartość