Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WLD w roku akademickim 2016/2017

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. dr hab. Sylwia Słotwińska uprzej­mie informuje, że Sesja Sprawozdawcza WLD odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. w Sali nr 23 CBI od godz. 12.00.

Sesja sprawozdawcza IIWL

Informujemy o terminie Sesji Sprawozdawczej doktorantów II Wydziału Lekarskiego (OBECNOŚĆ OBO­WIĄZ­KOWA).

Sesja odbędzie się 29 marca od godz. 10.00 w Sali 8 CBI.

Doktoranci IV roku przygotowują prezentację w formie elektronicznej (do 7 slajdów) według następującego schematu:

 • Prezentacja powinna zawierać następujące elementy:
  • wstęp
  • cel pracy
  • materiał
  • metody
  • oczekiwane wyniki
  • podsumowanie, oczekiwane wnioski
  • zakończenie.
 • Czas prezentacji to ok. 7 minut.

Proszę o przybycie na godz. 9.20 w celu wgrania prezentacji.

Do dnia 20.03.2017 r. proszę przesłać drogą mailową aktualny temat pracy badawczej. W przy­padku zmia­ny tematu pracy proszę o dostar­czenie poda­nia skie­rowa­nego do Kierow­nika Stu­dium Dok­to­ranc­kiego II WL – prof. dr hab. Magda­leny Marczyńskiej. Poda­nie powin­no zawie­rać stary temat, nowy temat, krót­kie uzasad­nienie zmia­ny oraz pisem­ną akcep­tację Opie­kuna Nauko­wego. Jeżeli zmia­na jest zna­cząca, do poda­nia powinien być dołą­czony nowy pro­jekt badaw­czy z pod­pisem Dokto­ranta oraz Promotora.

Sesja sprawozdawcza

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego:

 • 1.03 – doktoranci IV roku i na przedłużeniu studiów
 • 8.03 – doktoranci III roku
 • 23.03 – doktoranci II roku
 • 6.04 – doktoranci I roku

Sesje odbędą się od godz. 10.00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału. Prosimy o wcześniejsze przybycie (godz. 9.20) oraz przyniesienie ze sobą prezentacji w wersji elektronicznej.

W trakcie sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obej­muje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną.

Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji:

Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na Sesję Sprawozdawczą WNoZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. od godz. 10.00 w Sali 8 CBI.
Obecność podczas Sesji jest obowiązkowa dla wszystkich Doktorantów WNoZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia.
Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. prezentacja, 5 min. dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.

Sesja sprawozdawcza II WL

Informujemy o terminie Sesji Sprawozdawczej doktorantów II Wydziału Lekarskiego (OBECNOŚĆ OBO­WIĄZ­KOWA).

Sesja odbędzie się 12 kwietnia od godz. 9.00 w Sali 23 CBI.

Doktoranci IV roku przygotowują prezentację w formie elektronicznej (do 7 slajdów) według następującego schematu:

 • Prezentacja powinna zawierać następujące elementy:
  • wstęp
  • cel pracy
  • materiał
  • metody
  • oczekiwane wyniki
  • podsumowanie, oczekiwane wnioski
  • zakończenie.
 • Czas prezentacji to ok. 7 minut  – w przypadku przekroczenia czasu prezentacja może zostać przerwana.

Proszę o przybycie na godz. 8.15 w celu wgrania prezentacji.

Do dnia 4.04.2016 r. proszę przesłać drogą mailową aktualny temat pracy badawczej. W przy­padku zmia­ny tematu pracy proszę o dostar­czenie poda­nia skie­rowa­nego do Kierow­nika Stu­dium Dok­to­ranc­kiego II WL – prof. dr hab. Magda­leny Mar­czyń­skiej. Poda­nie powin­no zawie­rać stary temat, nowy temat, krót­kie uzasad­nienie zmia­ny oraz pisem­ną akcep­tację Opie­kuna Nauko­wego. Jeżeli zmia­na jest zna­cząca, do poda­nia powinien być dołą­czony nowy pro­jekt badaw­czy z pod­pisem Dokto­ranta oraz Promotora.

BIOSTATYSTYKA – przygotowanie do zajęć

Uprzejmie informujemy, że Doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia z „Podstaw Biostatystyki” obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności – do pobrania.

Powyższe wymagania umieszczone są na stronie internetowej od 24.02.2012 r.

Sesja sprawozdawcza Wydziału Farmaceutycznego

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego:

 • 25.02 – doktoranci IV roku i na przedłużeniu studiów
 • 3.03 – doktoranci III roku
 • 10.03 – doktoranci II roku
 • 7.04 – doktoranci I roku

Sesje odbędą się od godz. 9.30 w Sali posiedzeń Rady Wydziału. Prosimy o wcześniejsze przybycie (godz. 9.00) oraz przyniesienie ze sobą prezentacji w wersji elektronicznej.

W trakcie sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obej­muje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną.

Wymagania, jakim powinny odpowiadać prezentacje:

Subskrybuj zawartość